3D软件网 加入收藏  -  设为首页
您的位置:3d立体软件网 > 3D设计 > 正文
苹果怎么下载微信分身版
苹果怎么下载微信分身版
提示:

苹果怎么下载微信分身版

微信分身的具体操作方法如下: 首先在手机上找到“设置”选项。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a90139cef2c211950a7b0308f54f"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a90139cef2c211950a7b0308f54f?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a90139cef2c211950a7b0308f54f"/> 2.进入之后下拉,找到“应用分身”,点击进入。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/4ec2d5628535e5dd079d0c2b7ac6a7efcf1b6295"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/4ec2d5628535e5dd079d0c2b7ac6a7efcf1b6295?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/4ec2d5628535e5dd079d0c2b7ac6a7efcf1b6295"/> 3.之后进入界面,如图所示,点击打开“显示分身按钮”,之后返回主菜单界面。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/314e251f95cad1c8b6df55d3733e6709c83d51d9"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/314e251f95cad1c8b6df55d3733e6709c83d51d9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/314e251f95cad1c8b6df55d3733e6709c83d51d9"/> 4.此时长按“微信”图标,在其右下角会出现一个加号下标,点击一下。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688f2661b50a8c27d1ed31b24d9"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688f2661b50a8c27d1ed31b24d9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688f2661b50a8c27d1ed31b24d9"/> 5.之后就会出现一个应用分身,如图所示,这样微信就成功分身了。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f971fdfc9d292dd42a2934a458"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f971fdfc9d292dd42a2934a458?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f971fdfc9d292dd42a2934a458"/>

苹果手机怎么下载微信分身版
提示:

苹果手机怎么下载微信分身版

微信分身的具体操作方法如下: 首先在手机上找到“设置”选项。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a90139cef2c211950a7b0308f54f"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a90139cef2c211950a7b0308f54f?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a90139cef2c211950a7b0308f54f"/> 2.进入之后下拉,找到“应用分身”,点击进入。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/4ec2d5628535e5dd079d0c2b7ac6a7efcf1b6295"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/4ec2d5628535e5dd079d0c2b7ac6a7efcf1b6295?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/4ec2d5628535e5dd079d0c2b7ac6a7efcf1b6295"/> 3.之后进入界面,如图所示,点击打开“显示分身按钮”,之后返回主菜单界面。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/314e251f95cad1c8b6df55d3733e6709c83d51d9"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/314e251f95cad1c8b6df55d3733e6709c83d51d9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/314e251f95cad1c8b6df55d3733e6709c83d51d9"/> 4.此时长按“微信”图标,在其右下角会出现一个加号下标,点击一下。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688f2661b50a8c27d1ed31b24d9"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688f2661b50a8c27d1ed31b24d9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688f2661b50a8c27d1ed31b24d9"/> 5.之后就会出现一个应用分身,如图所示,这样微信就成功分身了。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f971fdfc9d292dd42a2934a458"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f971fdfc9d292dd42a2934a458?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f971fdfc9d292dd42a2934a458"/>